วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การใช้ Raspberry Pi + DHT11 วัดค่าอุณหภูมิ และความชื้น


      เนื่องจาก Raspberry Pi มีขา GPIO สำหรับเชื่อมต่อกับ Hardware ต่างๆ จึงทำให้ Raspberry Pi มีความสามารถเหมือน Microcontroller โดยตัวอย่างนี้ จะเป็นการนำ Raspberry Pi  2 มาวัดหาอุณหภูมิ และความชื้น โดยใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ DHT11

     1) ก่อนอื่น ต้องติดตั้ง Library ของ DHT11 สำหรับ Python โดย Download จาก Github

$ git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT.git

     2) จากนั้น เข้าไปที่ Folder Adafruit_Python_DHT

$ cd Adafruit_Python_DHT

     3) ติดตั้ง Library

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install build-essential python-dev python-openssl
$ sudo python setup.py install

     4) เมื่อติดตั้ง Library เสร็จแล้ว ทีนี้เราจะมาทดลองวัดอุณหภูมิและความชื้น กัน โดยต่อวงจรดังรูป


DHT11 Raspberry Pi
VCC 3.3 V
GND GND
Output GPIO8

    5) เขียนโปรแกรม ตามตัวอย่าง ดังนี้

#!/usr/bin/python
import sys
import Adafruit_DHT
humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(11, 8)
while True: 
   if humidity is not None and temperature is not None:
     print 'Temp={0:0.1f}*C Humidity={1:0.1f}%'.format(temperature, humidity)
   else:
     print 'Failed to get reading. Try again!'

     6) Run Program เพื่อทดสอบ


     เราก็จะได้ ค่าอุณหภูมิ กับความชื้น ซึ่งค่าที่ได้สามารถนำไป เก็บบนฐานข้อมูล แสดงผล ประมวลผล หรือควบคุม Hardware อื่น ได้ต่อไป


***********************************************************************************
 Montien Ngamkaew 
***********************************************************************************

1 ความคิดเห็น: